د ډاکټر / پته او اړیکه شمیره

تهران، شریعتی واټ، ګولایی میرداماد څخه پورته، مترو شریعتی ته مخامخ، کوچه زیبا، بلاک 58،‌ لمړی منزل ، واحد 2

تلیفون 26407505(009821) ،‌ 26407331(0098) ،‌ 26400779(009821)

WhatsApp(Call & TextChat): +98 936 111 9156

 

,